previous pauseresume next

اجرای طرح تحقیقاتی تاثیر یک دوره اقتصاد-زیست-انرژی بر روی فاکتورهای بیوسایکوسوشال در بیماران با سکته قلبی در شهر اصفهان

با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی و هم چنین افزایش شیوع سکته قلبی در جامعه و عوارض پس از آن،یافتن راه های درمانی جدید که بتواند بر روی فاکتورهای بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی اثرگذار باشد می تواند در کاهش عوارض بیماری و کاهش بروز سکته قلبی مجدد موثر باشد.

بدین منظور طرح تحقیقاتی تحت عنوان تاثیر یک دوره اقتصاد-زیست-انرژی بر روی فاکتورهای بیوسایکوسوشال در بیماران با سکته قلبی در شهر اصفهان و در مرکز تحقیقاتی بازتوانی شروع به اجرا گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند نشان دهد که آیا مداخلات سایکوتراپی جدید می تواند در بهبود شرایط این بیماران موثر باشد یا خیر.