previous pauseresume next

برگزاری سمینار یک روز ترک دخانیات

بدینوسیله به استحضار میرساند سمینار یک روز ترک دخانیات با هماهنگی

 مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز بازآموزی برای پزشکان و پرستاران در ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۶ در سالن اجتماعات فروغی ابری واقع در مرکزآموزشی درمانی شهید دکتر چمران اصفهان  برگزار میگردد.

ثبت نام در سایت آموزش مداوم به آدرس www.ircme.irصورت می پذیرد.