previous pauseresume next

شروع طرح تحقیقاتی بازتوانی قلبی در منزل

برنامه بازتوانی قلبی در منزل
طرح تحقیقاتی بازتوانی قلبی در منزل توسط مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به صورت رایگان برای بیماران با دارا بودن شرایط ورود به مطالعه انجام میگیرد.

برنامه بازتوانی قلبی در منزل

 

در این برنامه، ورزش در خارج از بیمارستان و مراکز بازتوانی قلب به شما آموزش داده میشود. در ابتدا بهتر است با یک همراه ورزش نمایید تا در صورت لزوم بتوانید از کمک او استفاده کنید.

اهداف بازتوانی قلبی

 

 بازتوانی قلبی برنامه ای درمانی تحت نظارت پزشک می باشد. ﻫﺪف از ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ قلب آن است.که بیمار قلبی را به سطحی از توان فیزیکی و روحی برساند که امکان انجام کارهای شخصیخود را داشته باشد و بتواند سریعتر به زندگی فعال و جایگاه اجتماعی خود بازگردد. این اقداماتهمچنین باعث بهبود سلامت کلی، تغییر در سبک زندگی،  کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبیعروقی و ... می شود. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ سکتهﻣﺠﺪد، ﮐﻨﺘﺮل درد وﻋﻼﯾﻢ ﻗﻠﺒﯽ، ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ گرفتگی عروق و ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽو ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ- ﻋﺮوﻗﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وشامل تمرینات ورزشی، مشاوره در زمینه کنترل اضطراب و افسردگی، ترک سیگار و... می باشد. این برنامه براساس بخش ورزشی، به دو صورت بازتوانی درمنزل و بازتوانی در مراکزبازتوانی قلبی قابل اجرا می باشد.