previous pauseresume next

اجرای طرح تحقیقاتی تاثیر یک دوره اقتصاد-زیست-انرژی بر روی فاکتورهای بیوسایکوسوشال در بیماران با سکته قلبی در شهر اصفهان

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان شهید چمران

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی
با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده سرکار خانم دکتر معصومه صادقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان درزمینه امور پژوهشی و اجرایی و براساس هماهنگی های بعمل آمده و با عنایت به بند بیست و چهارم مصوبات سی و دومینشورای معاونین دانشکده پزشکی، طی حکمی از طرف دکتر محمدرضا صبری ریاست دانشکده پزشکی ایشان به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران منصوب گردیدند.

افتتاحیه ساختمان جدید مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی در محل جدید پژوهشکده

افتتاحیه ساختمان جدید مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی در محل جدید پژوهشکده

عید سعید قربان مبارک

مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، عید قربان پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا را بر عموم مردم تبریک عرض می نماید.

اجرای طرح تحقیقاتی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح اپلین سرم و پروتئین واکنشگر-c و شاخص های عملکردی قلب در بیماران سندرم حاد کرونری

طرح مذکور در مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان توسط سرکار خانم ندا درستکار و استاد مشاور سرکار خانم دکتر معصومه صادقی و دیگر پرسنل مرکز بازتوانی اجرا شد و به پایان رسید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بازتوانی قلب RSS